In 2018 werd het Verdronken Land van Saeftinghe in zijn geheel op broedvogels geïnventariseerd. Het ging om de 4e integrale telling sinds 1997,  de voorgaande vond plaats in 2012. De inventarisatiereeks laat grote veranderingen in de broedvogelstand zien, onder andere een sterke afname in kustbroedvogels.

Sterke afname kustbroedvogels

De inventarisatie in 2012 liet al een sterke afname van diverse kustbroedvogels zien. Deze trend heeft zich sindsdien verder doorgezet. Soorten als bontbekplevier, strandplevier, stormmeeuw, zwartkopmeeuw en geelpootmeeuw zijn nu zelfs geheel verdwenen als broedvogel. Sterke afnames zijn o.a. te vinden bij zilvermeeuw, kokmeeuw en de visdief; deze werden in 2012 nog vertegenwoordigd met respectievelijk 3113, 279 en 534 broedparen, en zijn in 2018 geëindigd met 167, 34 en 55 broedparen. Ook de tureluur, een iconische soort voor Saeftinghe kent een afname van 1492 (2006) naar 698 broedparen. De afname kan voor de meeste soorten voor een groot deel verklaard worden door de opkomst van de vos. Sinds 2004 wordt zij in het gebied waargenomen en de laatste 6 jaar is zij in het broedseizoen in nagenoeg het gehele gebied aanwezig. Ook andere predatiegevoelige grondbroeders zoals grauwe gans, grote Canadese gans, bergeend en wilde eend laten sterke afnames zien. 

Walhalla voor rietvogels

Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws te melden. Dankzij de (in areaal steeds maar groeiende) rietvelden heeft Saeftinghe zich tot een gebied van nationale betekenis voor rietvogels ontwikkeld. De positieve trend in het aantal rietvogels zet zich in 2018 voort, met stijgingen in het aantal territoria van zowel baardman, kleine karekiet, rietgors, rietzanger, snor, sprinkhaanzanger en waterral. De populatie baardmannen in Saeftinghe behoort zelfs tot de grotere van de Benelux en bedraagt nu 318 broedparen, goed voor ongeveer 18% van de totale Nederlandse populatie. 

Zeldzaamheden

Bijzondere soorten die werden vastgesteld waren kwartelkoning (1 ter.) en porseleinhoen (4 ter.). Een andere soort die tot de verbeelding spreekt is de graszanger; Saeftinghe is het bolwerk voor Nederland voor deze soort. Voor 2018 stond de teller op 54 territoria. De toename komt grotendeels door de instroom van zuidelijke populaties en een hogere overleving van overwinterende vogels door zachtere winters. Opmerkelijk was dat de eerste territoria nu reeds eind maart werden vastgesteld en de meeste in mei en juni, terwijl voorheen pas van eind juli tot in september het gros van de territoria werd genoteerd. 

 

Lees het hele rapport