In het kader van het Broedvogel Monitoring Programma van SOVON wordt in Het Verdronken Land van Saeftinghe door de vrijwilligers van de Steltkluut de broedvogelstand gevolgd.

Het rapport van 2016 in nu beschikbaar.

Door de hoge waterstanden in 2016, de slechte weersomstandigheden en wellicht ook predatie en de voortgaande ‘verrieting, waren de broedresultaten van de bodembroeders minimaal. De dalende tendens blijft zich voortzetten De rietvogels deden het daarentegen goed. Voor het eerst sedert jaren waren er weer meer zingende blauwborsten en voor de rietzanger was het een topjaar. Ook de gele kwikstaart en de veldleeuwerik deden het bijzonder goed. Een nieuwe soort voor de plots is de koekoek.