Saeftinghe was tot 2012 het belangrijkste bolwerk voor de bruine kiekendief binnen Zeeland. Dat jaar waren er maar liefst 32 paartjes aanwezig. Dat er na het broeden echter iets mis ging, was wel duidelijk. In hetzelfde jaar werden namelijk maar 3 uitgevlogen jongen waargenomen. In 2014 onderzocht vrijwilliger Walter Van Kerkhoven de broedpopulatie opnieuw en telde toen slechts 12 territoria. Weer was het broedsucces zeer laag.

Een verklaring voor de afname van het aantal broedparen en het slechte broedresultaat is waarschijnlijk te wijten aan de opkomst van de Vos. Hoewel men kan redeneren dat we met de komst van de vos in een natuurlijkere situatie terecht zijn gekomen, wordt hier vanuit het natuurbeleid minder positief tegen aangekeken. Binnen de Natura2000 doelstellingen voor Saeftinghe en de Westerschelde is voor de bruine kiekendief immers het aantal van 20 paartjes geformuleerd. Het Zeeuwse Landschap wil daarom graag weten in hoeverre de soort zich nog kan handhaven in het Verdronken Land van Saeftinghe. Gelukkig was Walter Van Kerkhoven bereid om het onderzoek ook in 2015 voort te zetten. Het is een zeer tijdrovende klus, maar liefst 143 uren waren er nodig om het beeld compleet te krijgen.

De resultaten voor 2015 blijken beter dan in 2014: er werden nu 14 territoria van de Bruine kiekendief waargenomen. Ook het aantal grootgebrachte jongeren was hoger, hoewel nog steeds te laag voor een duurzame instandhouding van de populatie. Mogelijk komen vossen tegenwoordig minder in de rietvelden doordat ze hun lievelingsmaaltje (grauwe gans) daar al flink hebben teruggedrongen en het doorzoeken van de rietvelden niet veel voedsel meer oplevert. De broedende kiekendieven zouden daardoor minder snel gevonden worden.

Of dit de enige verklaring is, weten we niet. Het Zeeuwse Landschap hoopt daarom dat het onderzoek van Walter naar de bruine kiekendief ook de komende jaren voortgezet wordt, zodat we de ontwikkelingen rondom deze doelsoort goed kunnen volgen.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek uit 2015.

Jonge bruine kiekendief (foto: Walter Van Kerkhoven)

 

Share