Het Zeeuwse Landschap verwerpt het voorstel van ZLTO en De Levende Delta om honderden hectares van Het Verdronken Land van Saeftinghe te verlagen. De natuur in de Westerschelde is hier niet mee gediend. Sterker nog, zo'n grootschalige ingreep in dit hoogwaardige natuurgebied doet meer kwaad dan goed.

Het Zeeuwse Landschap heeft, als beheerder van Saeftinghe, een zeer uitgebreid gegevensbestand over de natuurwaarden van het gebied opgebouwd. Daaruit blijkt dat het onjuist is te veronderstellen dat met het ouder (en hoger) worden van Saeftinghe de natuurwaarden van het gebied minder worden. Het tegendeel is waar. Inventarisatiegegevens tonen bijvoorbeeld aan dat het aantal soorten broedvogels in 1997 51 bedroeg, en dat dit aantal in 2004 was toegenomen tot 64.  Verder nam tussen 1997 en 2008 het aantal soorten broedvogels dat op de Rode lijst staat toe van 15 tot 22. De dichtheden waarin deze broedvogels hier voorkomen behoren tot de hoogste in Nederland. Onderzoek laat ook zien dat begrazing in de hogere delen van het schor een uiterst effectief middel is om de variatie aan plantensoorten positief te beïnvloeden. Door begrazing neemt de soortenrijkdom sterk toe.


Saeftinghe is een natuurgebied waar nog grotendeels natuurlijke processen domineren, en het gevoerde beheer is daarop afgestemd.  Dat is de reden dat Het Zeeuwse Landschap nooit serieus heeft overwogen delen van Saeftinghe af te plaggen, zoals ooit is voorgesteld als manier om de natuurwaarden er verder te vergroten. In het  recent opgestelde nieuwe beheerplan 2009-2020 wordt er voor gekozen het te begrazen deel uit te breiden; deze methode heeft zijn diensten bewezen en is mede oorzaak van de grote soortenrijkdom.

De grootschalige verlaging die voorgesteld wordt door ZLTO en De Levende Delta (nog los van de vraag of die technisch wel mogelijk is) is een ernstige verstoring van het natuurlijke karakter van het gebied, en zal grote natuurschade opleveren. Het Zeeuwse Landschap begrijpt dat ZLTO en De Levende Delta alles aangrijpen om ontpoldering te voorkomen. Ook Het Zeeuwse Landschap heeft gezocht naar alternatieven en die ingebracht in het zgn. "Zeeuws Akkoord" van mei 2007. Zij is er echter mordicus tegen om Saeftinghe grootschalig op de schop te nemen. Dat is de ene natuur vernietigen om een andere te krijgen. Dat draagt niet bij aan het duurzaam oplossen van de problemen waar de Westerschelde mee kampt.